Menu

Co-teaching ZoDichtbij

“'Adelante ZO dichtbij' kan laagdrempelig en kortdurend worden ingezet.”

Co-teaching, ofwel een ervaren leerkracht in de eigen klas coachen, is een nieuwe loot aan de boom van ZO dichtbij van Adelante. Begeleiders van ZO dichtbij (voorheen ambulante begeleiding), ondersteunen kinderen met fysieke klachten of gezondheidsproblemen én hun leerkracht op reguliere scholen. Met co-teaching is een pilot in gang gezet om de vaardigheden van de leerkracht verder te ontwikkelen. Maren Hendriks, een begeleidster van Adelante ZO dichtbij, heeft inmiddels met succes het eerste co-teaching traject bij basisschool de Kameleon afgerond.

Het is alweer een jaar geleden dat Adelante ZoDichtbij met succes een eerste co-teaching traject afsloot bij basisschool de Kameleon in Weert. Een ervaring die we ondanks de huidige belemmeringen van corona graag met jullie willen delen. Het traject is zeer waardevol gebleken en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar zodra dit weer tot de mogelijkheden behoort. Adelante deelt haar kennis graag! Iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met fysieke beperkingen, lichamelijke klachten en leerlingen die langdurig / chronisch ziek zijn, kan gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod. Meer weten? Zie wat Team ZO dichtbij kan bieden:

Begeleiding Passend Onderwijs – Adelante ZO dichtbij (adelante-zorggroep.nl) of mail naar

zodichtbij@adelante-zorggroep.nl

WERKWIJZE CO-TEACHING SLAAT AAN

Maren heeft leerkracht Karin Vanlier op een vernieuwende wijze gecoacht op basisschool de Kameleon in Weert. Dit gebeurde in het kader van de pilot ‘co-teaching’ van ZO dichtbij van Adelante. Maren stond meerdere keren naast Karin in de klas om samen met haar les te geven. Mooi was dat de kinderen spontaan meedachten om te helpen om van hun ‘juf’ Karin een nóg betere leerkracht te maken. Maren was al bekend bij de Kameleon, omdat ze als begeleidster van ZO dichtbij een aantal kinderen op de Kameleon begeleidt met specifieke problematiek. “Ik begeleid vanuit Adelante op diverse reguliere scholen kinderen of jongeren met lichamelijke beperkingen of langdurig chronisch zieken,” legt Maren uit. “Het kan om uiteenlopende ziektebeelden of problemen gaan zoals DCD, niet aangeboren hersenletsel, spierziekten, diabetes en chronische vermoeidheid.”

Passend Onderwijs

Naast het inspelen op de hulpvragen van kinderen, wil ZO dichtbij nog meer gaan inspelen op hulpvragen van leerkrachten. Deze pilot met co-teaching vormt daartoe een nieuw startpunt. Maren: “Het is cruciaal dat leerkrachten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Je kunt daarmee sámen klein beginnen ín de klas. Vanuit daar ontstaat vanzelf een olievlek die ervoor zorgt dat we gezamenlijk het reguliere onderwijsveld optimaliseren”. Dankzij de komst van Passend Onderwijs kan 'Adelante ZO dichtbij' laagdrempelig en kortdurend ingezet worden, zelfs voor (eenmalige) consultatie. Indien nodig zijn trajecten langduriger van aard. Dit gaat altijd in overleg met het desbetreffende bestuur of samenwerkingsverband. Binnen de begeleiding kan er indien nodig een zeer nauwe samenwerking met kinderrevalidatie en andere paramedici zijn. Zo ontstaat een stevig vangnet voor de optimale ontwikkeling van leerkrachten, kinderen en jongeren en ook hun ouders. Het doel is altijd een voortdurende professionalisering van het reguliere onderwijsveld, zoals ook het geval is bij co-teaching.”

Zelfontwikkeling dankzij co-teaching

Maren Hendriks besprak het idee voor de pilot co-teaching met intern begeleidster Arlette Gielen van basisschool de Kameleon. Arlette: “Ik vond het meteen een goed idee en besprak het daarom in het team. We werken hier vanuit het principe: ‘Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en zorg voor je omgeving!’ Dat uitgangspunt kom je in woord en beeld dan ook op meerdere plekken in de school tegen. Het idee om leerkrachten te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling past daar uiteraard uitstekend bij. Omdat Maren al bekend was met Karin door de begeleiding van een aantal kinderen in haar klas, was ze meteen enthousiast. Karin vult aan: “Ik sta er altijd voor open om mezelf verder te ontwikkelen; je bent ten slotte nooit uitgeleerd. Het is goed om voortdurend op jezelf te reflecteren en extra competenties te verwerven. Ik vond bijvoorbeeld dat ik soms iets te toegeeflijk ben in de klas. Ik wil kinderen zo veel mogelijk helpen en alle vragen beantwoorden. Dat is in de praktijk niet altijd reëel. Het kost veel tijd, dus wilde ik graag beter leren observeren en handelen. Op die manier kan ik de kinderen gerichter helpen, bewuster omgaan met de tijd en de regie beter behouden. In overleg met Maren heb ik eerst mijn hulpvraag versmald. Vervolgens hebben we hier een actieplan op uitgezet, waarbij Maren fysiek in mijn klas kwam. Het gedetailleerde begeleidingsprogramma is op gezette momenten geëvalueerd, onder andere samen met Arlette.”

 

Werken aan autonomie en regie

Uiteindelijk stonden Maren en Karin een aantal keren letterlijk naast elkaar voor de klas. Af en toe fluisterde Maren Karin een advies toe. Soms werd de les zelfs even stilgelegd en sprak Maren een kind of de klas toe. Karin wist op deze manier meer ruimte voor zichzelf te creëren en tegelijkertijd de randvoorwaarden voor een les te optimaliseren. Hierdoor groeide de autonomie en zelfstandigheid van de leerlingen en ook van Karin zelf. “Sommige vragen kunnen best wel even wachten of verdwijnen in de loop van de dag vanzelf”, vertelt Karin. “Doordat je er samen achter komt waar het nog onduidelijk is voor kinderen, kun je op voorhand en ook tijdens een les hier beter op inspelen. Looprondes en het herintroduceren van een vragenkaartje zijn hiervan eenvoudige voorbeelden. ‘Uitgestelde aandacht’ is daarbij een begrip dat ik heel erg heb leren waarderen. De kinderen dachten spontaan mee, stelden hun vragen veel bewuster en losten zelfs ook eigen problemen op. Dat was echt een heel leuk proces.”
Maren vult aan: “Het pedagogisch klimaat in de klas was al goed, waardoor we snel grote stappen konden zetten. Karin is een lieve en betrokken leerkracht, die vooral geleerd heeft dat je soms wat meer afstand moet nemen om dichterbij te komen. Ze is enthousiast over de coaching, want ze ziet dat deze aanpak extra rust in de klas en voor haarzelf oplevert. Ook de kinderen zijn enthousiast over de veranderingen. Ik ben daar blij mee want ons d
oel is optimale participatie van het kind binnen het regulier onderwijs én professionalisering van het reguliere veld.

Andere docenten van de Kameleon zijn onder de indruk geraakt van de resultaten van de co-teaching en willen graag eens een kijkje bij Karin in de klas komen nemen. Maren: “En dat is eigenlijk precies de olievlek die we door ‘sámen klein beginnen ín de klas’ laten ontstaan!”