Menu

Onze teams

De organisatie van Adelante Kind & Jeugd is opgebouwd uit een aantal teams. De leeftijd van uw kind bepaalt in welk team uw kind geplaatst zal worden. Meerdere professionals van verschillende disciplines maken deel uit van de teams. Afhankelijk van het aandachtsgebied van het team en de specifieke vraag van de kinderen kan de opbouw van deskundigheid en specialisme van de disciplines binnen de teams verschillen. Hieronder volgt een korte beschrijving per team, om u een eerste indruk te geven.

Inhoud van deze pagina

Team Vroegrevalidatie

Voor dit team komt uw kind in aanmerking wanneer het 0 tot 4 jaar is en een (primair) lichamelijke handicap heeft.

De vroegrevalidatie is bedoeld voor kinderen die voornamelijk problemen hebben met bewegen. We begeleiden kinderen gedurende een aantal dagdelen intensief in de zogenaamde therapeutische peutergroepen. Het team besteedt veel aandacht aan andere ontwikkelingsproblemen zoals leren, communiceren, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfverzorging. De therapieën sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en vinden in een plezierige, speelse sfeer plaats. Wij dagen uw kind op deze wijze uit zich te ontwikkelen tot een zelfstandig mens.

In dit team krijgt uw kind begeleiding van een revalidatiearts, therapeutische peuterleidsters, een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en een diëtiste.

Team Kinderrevalidatie

In dit team begeleiden wij uw kind van 4-12 jaar wanneer hij of zij:

 • In het reguliere onderwijs zit en alleen naar Adelante komt voor (poliklinische) revalidatiebehandelingen. Deze worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden ingepland. Dus na 15.30 uur of op woensdagmiddag,
 • In het reguliere onderwijs ambulante begeleiding krijgt vanuit Adelante,
 • ‘Buiten de muren’ van Adelante ergotherapie krijgt (extramurale ergotherapie). In dit geval heeft uw kind zichtbaar moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school, thuis of in de vrije tijd. U ziet bijvoorbeeld dat werkjes zoals knutselen, het strikken van veters, het eten met bestek of het leren schrijven erg moeilijk zijn. Het kan zijn dat er aanpassingen aan de omgeving nodig zijn. Adelante ondersteunt kinderen van 0 tot 20 jaar met primair motorische problemen met enkelvoudige extramurale ergotherapie,
 • In de mytylschool onderwijs krijgt en behandeling nodig heeft.

In dit team krijgt uw kind begeleiding van een revalidatiearts, therapeutische peuterleidsters, een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en een diëtiste. Het team besteedt veel aandacht aan andere ontwikkelingsproblemen zoals leren, communiceren, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfverzorging. De therapieën sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en vinden in een plezierige, speelse sfeer plaats. Wij dagen uw kind op deze wijze uit zich te ontwikkelen tot een zelfstandig mens.

Team Jongerenrevalidatie

In het team jongeren worden kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar behandeld, als er nog doelstellingen zijn voor revalidatie. Het accent komt in deze leeftijdsfase steeds meer te liggen op zelfstandigheidsontwikkeling en het ontdekken van een bij de jongere passend toekomstperspectief. De rol van de ouders en verzorgers blijft belangrijk, maar daarnaast is de ontwikkeling van zelfstandige inbreng van de jongeren zelf een belangrijk aandachtspunt. Bij de kindbesprekingen, die we in deze fase steeds meer “jongerenbespreking” gaan noemen, wordt de jongeren ook betrokken.

Het team jongeren bestaat net als het team kinderrevalidatie uit de volgende disciplines: revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werk, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Daarnaast wordt samengewerkt met consulenten van extern, zoals orthopedie, kinderpsychiatrie, kinderneurologie.

Zeer belangrijk is een goede afstemming met de samenwerkingsverbanden in het kader van de wet Passend Onderwijs. Welke kinderen horen op het VSO, welke hebben ambulante begeleiding vanuit Adelante nodig om in het regulier onderwijs vooruit te kunnen?

Het woord “transitie” wordt veelal gebruikt om de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie aan te duiden. Het is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden, dat de jongerenrevalidatie een heel eigen fase is. Dit heeft alles te maken met de typische ontwikkelingstaken waar een jongeren met beperkingen voor staat. We zouden kunnen spreken van adolescenterevalidatie: dit betreft een periode, die begint met de puberteit en doorloopt tot ongeveer 24-25 jaar. Adelante is momenteel volop bezig deze fase van revalidatie verder vorm te geven.

Team Klinische zorg en Verblijf

Het team biedt zorg en begeleiding aan in de vorm van verschillende diensten en producten:

 • 24-uurs (revalidatie)verpleging
 • 24-uurs intensieve kindzorg (verpleegkundig kinderzorghuis)
 • Verpleegkundige kinderdagopvang
 • buitenschoolse opvang
 • dagopvang en sportinstuif
 • logeren
 • peuteropvang
 • (tijdelijk) wonen
 • Woontrainen (woontraincentra Villa Franca Heerlen en Villa Franca Geleen)
 • pedagogische thuisondersteuning

Team langdurig zieke kinderen

In dit team worden de volgende speciale programma’s aangeboden:

Programma GRIP: voor langdurig zieke jongeren die beter willen leren omgaan met chronische pijn, diabetes of obesitas

Fitcare4U: sportief 15-daags therapieprogramma

Hand-in-hand survivalkamp: voor jongeren met een halfzijdige verlamming

INZET: INtensieve ZElfstandigheidsTraining: 15-daags intensief zelfstandigheidsprogramma