Menu

Intensieve samenwerking

Adelante Kind & Jeugd maakt deel uit van de zorggroep Adelante. De zorg van Adelante richt zich behalve op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar ook op onderzoek, behandeling en advies op het gebied van complexe en algemeen specialistische revalidatie voor volwassenen, audiologie en communicatie en arbeidsreïntegratie. Korte lijnen binnen de organisatie zorgen voor een intensieve samenwerking tussen de verschillende instituten en medewerkers op het gebied van revalidatie, onderwijs, wonen en arbeidsintegratie. Hierbij is het optimaal zelfstandig functioneren van uw kind in de maatschappij het uitgangspunt.

Inhoud van deze pagina

Daarnaast werkt Adelante ook nauw samen met verschillende organisaties in de regio die u en uw kind van dienst kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan thuiszorgorganisaties, consulenten in de regionale ziekenhuizen, het Centrum voor Thuisbeademing van het MUMC+, Zuyderland, VieCuri, Novizorg, SGL, Sensis, Radar, orthopedisch schoenmakers en instrumentmakers en diverse scholen en samenwerkingsverbanden voor regulier en speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Adelante participeert in acht samenwerkingsverbanden; vier in het primair onderwijs en vier in het voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband is een regionaal orgaan waarin alle schoolbesturen van die regio zitting hebben. Doel is om alle leerlingen die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden.

Aanmelding voor Adelante kan via diverse kanalen verlopen. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en deze school heeft de taak om via het samenwerkingsverband het kind/ jongere een passende onderwijsplek te bieden of met ouders een passende plek te zoeken. U kunt de behoefte aan speciaal onderwijs bespreken, wanneer uw kind al onderwijs volgt, met uw huisarts, revalidatiearts, een trajectbegeleider van Adelante of ambulante begeleider. Wanneer uw kind nog geen onderwijs heeft gehad kunt u uw kind ook zelf aanmelden.

Hulp bij aanmelding

Binnen Adelante Kind & Jeugd bieden wij uw kind één afgestemd pakket. Dit leidt tot een integrale aanpak voor uw kind. Landelijk zijn er echter verschillen in wet- en regelgeving vanuit een aantal financiële stromingen waarmee de zorg van Adelante te maken heeft: onderwijs, zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet), de Wet langdurige zorg en de gefinancierd vanuit gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Daarnaast komen wij door de overheid georganiseerde instanties tegen, zoals indicatiebureaus, verzekeraars en diverse ministeries. In dit hoofdstuk hebben wij de verschillende stromingen voor u op een rijtje gezet. Wij zijn van mening dat u in uw hulpvraag aan ons geen hinder van de wet- en regelgeving mag hebben. Daarom loodsen wij u door deze wet en regelgeving. Om ongemakken te voorkomen werken wij met één centraal aanmeldingsloket: het Service Bureau Kinderen.

Na aanmelding

Nadat uw kind is aangemeld bij Adelante volgt een gesprek. Dit kan met een revalidatiearts (revalidatie), een schoolpedagoog (mytylschool) of een zorgbemiddelaar zijn. Meldt u zich bij uw eerste afspraak s.v.p. éérst bij het servicebureau zodat wij uw kind kunnen inschrijven. Een medewerker van het servicebureau neemt kort een aantal zaken met u door. Neem hiervoor het identiteitsbewijs van uw kind en de verzekeringsgegevens mee. Verder kan het voorkomen dat wij u verzoeken een overeenkomst te tekenen waarin u toestemming geeft om nadere gegevens over uw kind op te vragen bij andere instanties zoals een ziekenhuis of school. Dit is nodig om goed geïnformeerd aan het ontwikkelingsproces te beginnen.