Menu

Heldere communicatie

De processen waarmee u te maken krijgt zijn ingewikkeld maar wij begeleiden u graag op deze intensieve weg. Nadat uw kind gestart is bij Adelante stellen we samen met u de doelstellingen vast en maken we een gezamenlijk plan. U werkt hierbij samen met een team van deskundigen die vanuit hun specifieke deskundigheid naar uw kind kijken. Eén of meerdere keren per jaar bespreken we uw kind met u en het hele team in de ’kindbespreking’. Vanaf 12 jaar mag uw kind hierbij aanwezig zijn.

Inhoud van deze pagina

Adelante RAP

De hulpvraag van uw kind en u als ouders is het vertrekpunt van de dienstverlening van Adelante. Op grond van deze hulpvragen worden de revalidatiebehandeling, begeleiding en het onderwijs samengevoegd aangeboden. Vanuit de ‘Eén kind, één plan’-gedachte is hiervoor het zogenaamde Adelante-RAP* ontwikkeld. Het Adelante-RAP is een methode van rapporteren en overleggen. Een hulpmiddel om het overleg tussen de teamleden onderling en het overleg met u als ouder en eventueel uw kind zo helder mogelijk te laten verlopen.

Hoe werkt Adelante RAP?

Allereerst brengen we uw vragen, wensen, verwachtingen en ideeën over de ontwikkeling en behandeling van uw kind in kaart. U hebt evenals de teamleden de mogelijkheid om zelf hierover te rapporteren in de aanloop naar de kindbespreking. Als uw kind in staat is zelf of met hulp een hulpvraag te formuleren, noteren we deze eveneens.

Alle teamleden maken voorafgaand aan de kindbespreking een rapportage met hun bevindingen. Iedereen geeft daarin in heldere bewoordingen zijn of haar visie op de totale ontwikkeling van uw kind weer. Dat gebeurt aan de hand van onderstaande ‘ontwikkelingsdomeinen’:

  • Mobiliteit
  • Algemene taken en eisen
  • Leren en toepassen van kennis
  • Communicatie
  • Zelfverzorging
  • Tussenmenselijke interacties en relaties
  • Belangrijke levensgebieden
  • Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven
  • Gezin en omgeving
  • Huishouden

Behandel- en onderwijsplannen

Tijdens de kindbespreking leggen we uw hulpvragen en de bevindingen van de teamleden naast elkaar en bespreken we deze. Uiteindelijk leidt dit tot gezamenlijke doelstellingen waarover iedereen het eens is en die de basis vormen voor de behandeling en het onderwijs in de komende periode.

Uitgaande van deze doelstellingen maken diverse behandelaars verder uitgewerkte plannen. Naast het gezamenlijke plan n.a.v. de kindbespreking komt u als ouders dus nog andere onderliggende plannen tegen. Binnen onderwijs werken we met een Ontwikkelingsperspectiefplan, Groepsplan en indien nodig met een handelingsplan.

Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het OPP richt zich op de ontwikkeling van de leerling waarbij we heldere doelen stellen. Tevens geeft het OPP aan waar naartoe gewerkt wordt ten aanzien van de uitstroombestemming. De eisen die horen bij de uitstroombestemming worden zo vroeg mogelijk als koers voor het onderwijstraject van de leerling beschouwd. Belemmerende en compenserende factoren met betrekking tot het functioneren van het kind worden in kaart gebracht; dit ook weer in relatie met de doelen die gesteld worden ten aanzien van zijn/haar toekomst. Het opbrengstgericht werken met o.a. CITO als meetinstrument is uitgangspunt. In het OPP worden expliciet de doelen per periode opgenomen. Ouders ondertekenen het OPP.

Het groepsplan

Het groepsplan geeft een overzicht van de doelen die per niveaugroep in de klas gemaakt worden. Het gaat hierbij om de planning van het taal- en rekenaanbod en de wijze waarop deze georganiseerd worden (klassenmanagement). Per leerweg zijn er nog andere keuzes ten aanzien van vak- en vormingsgebieden waarvoor een groepsplan gemaakt wordt. Voor het maken van een groepsplan wordt eerst een groepsbeeld gemaakt. Vanuit het groepsbeeld worden de leerlingen vervolgens in niveaugroepen geplaatst. Didactisch niveau maar ook weer compenserende en belemmerende factoren worden gebruikt om de leerlingen in kaart te brengen; nu echter in relatie met didactische en pedagogische uitgangspunten, als we dit vergelijken met het OPP. Het groepsplan wordt niet door de ouders ondertekend.

Het behandelingsplan

Het handelingsplan wordt alleen gemaakt als er een speciale zorgvraag op didactisch of pedagogisch vlak ligt. Deze zorgvraag wordt aangevraagd en beoordeeld via de commissie van begeleiding. Hier gaat het om kortdurende interventies op bijvoorbeeld het vlak van taal/lezen, rekenen, schrijven, bewegingsonderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling.

Deze plannen zijn voor de verschillende professionals een verdere uitwerking van de afspraken die in de kindbespreking zijn gemaakt. Sommige plannen leggen we (volgens de wet) ter ondertekening aan u voor.

Evidence based

Adelante streeft ernaar dat de behandelplannen ‘evidence based’ zijn. Dit wil zeggen dat we alle plannen samenstellen op basis van actuele kennis vanuit de wetenschap. Kortom: we doen datgene waarvan bewezen is dat het werkt en we laten datgene achterwege waarvan bewezen is dat het niet werkt.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Deze interne commissie van Adelante, begeleidt uw kind tijdens zijn of haar schoolcarrière. Per leerweg bestaat er een CvB. Deze commissie ziet erop toe dat het onderwijs dat op Adelante gegeven wordt, geschikt is voor uw kind en/of eventueel aangepast wordt naar de behoefte van uw kind. De commissie is op deze manier verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van uw kind gedurende het school/ leerwegtraject. De commissie bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog, schoolpedagoog, maatschappelijk werkende en de adjunct-directeur van de leerweg.