Menu

Over Adelante Kind & Jeugd

Adelante Kind & Jeugd biedt een omvangrijk zorgpakket aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 25 jaar met een (dreigende) blijvende fysieke beperking en/of langdurig gezondheidsprobleem. Wij combineren verschillende expertises onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen, zij kunnen hier ook revalideren en woonbegeleiding krijgen. Bij Adelante Kind & Jeugd werken al onze medewerkers samen aan de afstemming van revalidatiezorg en onderwijs voor uw kind.  

Inhoud van deze pagina

Adelante Kind & Jeugd maakt deel uit van de zorggroep Adelante. De zorg van Adelante richt zich behalve op kinderen van 0 tot 20 jaar ook op onderzoek, behandeling en advies op het gebied van complexe en algemeen specialistische revalidatie voor volwassenen, audiologie en communicatie en arbeidsreïntegratie. Korte lijnen binnen de organisatie zorgen voor een intensieve samenwerking tussen de verschillende instituten en medewerkers op het gebied van revalidatie, onderwijs, wonen en arbeidsintegratie, waarbij het zelfstandig functioneren van uw kind in de maatschappij uitgangspunt is.

Onze missie

Adelante Kind & Jeugd is een expertisecentrum voor kinderrevalidatie, onderwijs, ambulante begeleiding, wonen en arbeidsvoorbereiding voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of meervoudige handicap. Het is de missie van Adelante om kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige handicap, of langdurig zieke kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij.

Daarbij gaan we uit van een transparante en toetsbare dienstverlening. De dienstverlening van Adelante bestaat uit een totale aanpak van revalidatiezorg, onderwijs en toeleiding naar wonen, arbeid en vrijetijdsbesteding om de kinderen en jonge mensen naar zelfstandigheid te begeleiden.

Onze visie

Zowel in de opvoeding als in de revalidatie en het onderwijs neemt de hulpvraag van uw kind een centrale plaats in. ‘Eén Kind, Eén Plan’ is ons uitgangspunt.

Dit houdt een volledige integratie van disciplines en zorgtaken, maar ook een gezamenlijke afstemming met u als ouders in. Onze doelstelling is uw kind te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. En dat doen we samen.

Onze werkwijze

U kunt ten aanzien van onze werkwijze een aantal dingen van ons verwachten.

  • We werken samen met u toe naar een van te voren gespecificeerd doel (resultaatgericht).
  • De begeleiding wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van uw kind en u als ouders (vraaggericht).
  • De begeleiding, afkomstig uit verschillende disciplines, vormt een samenhangend geheel (interdisciplinair).
  • De begeleiding, afkomstig uit verschillende organisatieonderdelen, wordt afgestemd op uw kind en u als ouders (geïntegreerd).
  • De begeleiding is niet alleen gericht op uw kind maar ook op u en uw gezin (‘family centered care’).

We geven deze uitgangspunten vorm binnen een opvoedkundig en onderwijskundig klimaat dat er als volgt uit ziet:

  • Adelante is een veilige plek waar mensen respectvol met elkaar omgaan, waardoor kinderen, jongeren, hun ouders en de medewerkers zich thuis voelen.
  • Er is aandacht voor een goed (pedagogisch) klimaat, het oefenen van sociale vaardigheden, het stellen van grenzen, het hanteren van regels.
  • Kinderen worden uitgedaagd om een gefundeerde mening te vormen en tegelijkertijd het standpunt van de ander als waardevol te beschouwen. Kinderen worden aangesproken op hun eigen ontwikkeling- en leerniveau.

Doelstelling

Adelante wil voorwaarden scheppen tot ontwikkelen en leren, zodat uw kind/jongere leert omgaan met anderen, met de dingen om hem heen en met zichzelf. Het gaat erom dat hij/zij leert zelf betekenis te geven aan het leven en een optimale dialoog aan te gaan met anderen.

Kinderen en jongeren leren wegen zoeken om hun mogelijkheden te benutten en zelfrespect en eigenwaarde te ontwikkelen.