Menu

Samenwerking in de regio

Er is een nauwe samenwerking met verschillende organisaties en instanties in de regio. Het kan voorkomen dat deze naar ons verwijzen, maar ook dat wij doorverwijzen naar deze instanties. 

 

Inhoud van deze pagina

Instellingen in relatie tot onderwijs:

Begeleidingscentrum voor onderwijs (BCO)

Het BCO ondersteunt scholen bij visie- en beleidsontwikkeling, de uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk en activiteiten op het gebied van de zorg voor leerlingen. 

Mytylschool Ulingshof Venlo

Mytylschool Ulingshof in Venlo is een regionale school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige handicap en langdurig somatisch zieke kinderen. Op deze school worden de leerlingen in schooltijd behandeld door gespecialiseerde therapeuten van de kinderrevaldiatie van VieCuri.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Een samenwerkingsverband is een regionaal orgaan waarin alle schoolbesturen van die regio zitting hebben. Adelante participeert in tien samenwerkingsverbanden, vijf in het primair en vijf in het voortgezet onderwijs. 

Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en deze school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken. Voor meer informatie zie Passend Onderwijs Noord-Limburg en Passend Onderwijs Zuid.

Eerstelijns zorgverleners in de regio:

  • Kinderfysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Logopedisten
  • Psychologen
  • Kinderoefentherapeuten

Er zijn in de regio instellingen voor (gedrags)diagnostiek en/of behandeling zoals de Mutsaersstichting, GGD, sportconsulenten van de gemeente, scholen in de regio en Bureau Jeugdzorg Limburg. 

Kindergeneeskunde VieCuri

De kinderarts komt in beeld bij deze groep kinderen als er naast motorische problemen ook gezondheidsproblemen zijn, zoals pijnklachten en problemen met eten en/of slapen.