Menu

Observatie en behandeling

Het kenniscentrum heeft diverse modules rondom de diagnostiek en de behandeling voor kinderen met DCD.

Inhoud van deze pagina

DCD-observatiemodule voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar (in groepsverband en individueel)

Deze module, die in totaal vijf weken in beslag neemt, is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van DCD.

De observatie van uw kind vindt plaats in groepsverband (spelobservatie met 4 kinderen) en individueel (door een of twee therapeuten). Na afloop delen de therapeuten hun observaties tijdens een teambespreking. Vervolgens wordt een gesprek met u als ouders gepland. Deze bijeenkomsten vinden op de maandagmiddag plaats.

Individuele DCD-observatie voor kinderen vanaf 5 jaar

Deze observatie is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 5 jaar en ouder, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van DCD. Gedurende een periode van enkele weken wordt uw kind geobserveerd door therapeuten vanuit verschillende disciplines. Na het doorlopen van deze observatie kan de diagnose DCD gesteld worden. Er is dan duidelijkheid over de aard en omvang van de problemen en de sterke kanten van het kind waardoor er een begeleiding en/of behandelingstraject op maat aangeboden kan worden.

DCD specialistisch onderzoek

Soms blijkt uit observatie of tijdens een behandeling dat meer specialistisch onderzoek nodig is, dan zal de revalidatiearts dit voorschrijven. Voorbeelden van specialistisch onderzoek zijn:

Neuropsychologisch onderzoek
Aan de hand van testmateriaal wordt de informatieverwerking in kaart gebracht, sterke en minder sterke vaardigheden op cognitief vlak worden gemeten. Deze onderzoeksbevindingen kunnen vervolgens meegenomen worden in de klasse situatie.

MND onderzoek
Onderzoek naar Minor Neurological Dysfunction. Dit neurologisch onderzoek zegt iets over de wijze waarop het zenuwstelsel van uw kind is georganiseerd. Deze gegevens zijn van belang om een goede keuze te kunnen maken in de begeleiding en uitspraken te kunnen doen over het toekomstig functioneren. Dit onderzoek wordt afgenomen door een speciaal daarvoor geschoolde (revalidatie)arts of  fysiotherapeut. Uw kind wordt gevraagd een aantal motorische taakjes uit te voeren. Dit wordt op beeld opgenomen en na afloop door de hulpverlener beoordeeld. Dit onderzoek neemt ongeveer een uur in beslag.

Afname School AMPS
De School AMPS is een diagnostisch instrument, ontwikkeld om een leerling in de schoolse omgeving te observeren bij de uitvoer van alledaagse activiteiten. Hiermee kan goed in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn van een stoornis/beperking op het dagelijks handelen in de klas.  

Er wordt een beeld verkregen van de sterke en zwakke motorische- en/of procesvaardigheden die nodig zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren. De observatie vindt plaats in de normale klassesituatie, in overleg met de leerkracht. Met het afnemen van de School AMPS krijg je antwoord op vragen als: waarom en waarbij ondervindt het kind moeilijkheden bij alledaagse situaties? Welke taken kan het kind aan? En welke begeleiding is het beste? 

DCD-behandeling (door verschillende disciplines)

Naar aanleiding van de bevindingen uit de observatieperiode kan een behandeling starten. Alleen kinderen die een behandeling van verschillende hulpverleners nodig hebben, komen hiervoor in aanmerking. De behandeling vindt plaats in nauw overleg met ouders, school en eventueel andere betrokkenen. 

Het vertrekpunt voor de behandeling is de hulpvraag van het kind, de ouders en/of school. Naast wekelijkse behandeling door bijvoorbeeld ergo-, fysiotherapeut, logopedist of psycholoog, is een speciaal huiswerkprogramma en vindt er contact plaats met school om te adviseren over de aanpak.

Er wordt zoveel mogelijk trans- en interdisciplinair behandeld, wat zeggen wil dat een behandeling als team wordt aangeboden. Hierbij wordt onderling heel duidelijk afgestemd wie wat doet. Dit betekent ook dat soms twee therapeuten samen een behandeling uitvoeren of dat er tijdens de behandeling van het kind een gesprek met de ouders plaatsvindt.

We streven ernaar de behandeling zo kort mogelijk te laten duren. Dit varieert van 3 tot 12 maanden. Het resultaat van de behandeling kan zijn dat dagelijkse activiteiten van het kind makkelijker uit te voeren zijn, dat er meer inzicht en begrip is voor de problemen van het kind, of dat er met behulp van adviezen en hulpmiddelen betere voorwaarden zijn om te leren.

DCD-herobservatie

Kinderen met een onhandige motoriek en/of DCD die voor observatie en/of behandeling op de afdeling kinderrevalidatie zijn geweest, zullen vaak nog gedurende een aantal jaren worden gevolgd. Dit gebeurt middels de DCD-herobservatie. Wanneer deze plaatsvindt en wie hierbij betrokken zijn hangt af van het kind en wordt afgesproken tijdens de teambesprekingen en het poligesprek tussen revalidatiearts en ouders.