Menu

Therapeutische peutergroepen

Als uw peuter een lichamelijke beperking heeft, verloopt de ontwikkeling niet zo spontaan als bij leeftijdsgenootjes. Uw kind heeft extra hulp en therapie nodig om bijvoorbeeld beter te leren bewegen of praten. Vroegtijdige onderkenning van een beperking kan helpen problemen in de verdere ontwikkeling te voorkomen of verkleinen. Daarnaast heeft uw kind, net als ieder ander kind, behoefte aan veiligheid, aandacht en rust maar ook aan plezier en uitdagingen. De therapeutische peutergroep van Adelante biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een uitdagende leeromgeving. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

Inhoud van deze pagina

Uw peuter in vertrouwde handen

Nadat uw zoon of dochter door de huisarts of specialist verwezen is naar Adelante maakt u kennis met een van onze revalidatieartsen. Deze luistert naar uw vragen en bespreekt met u of er een indicatie is voor de peutergroepen van Adelante. Als dat zo is, ontvangt u een uitnodiging voor een rondleiding en leert u team Vroegrevalidatie kennen. Wanneer u beslist uw zoon of dochter bij Adelante aan te melden, helpen wij u verder met de intakeprocedure.

In de eerste 6 tot 8 weken na start, brengen we de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind in kaart. Op basis hiervan stellen we een behandelplan op. Wij proberen samen met u grenzen te verleggen zodat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan opgroeien en het beste uit zichzelf kan halen. In de peutergroep wordt uw kind omringd door professionele zorg vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen.

Onze peutergroepen

Gedurende een aantal dagdelen per week wordt uw zoon of dochter intensief begeleid in een van onze vier therapeutische peutergroepen: Mol, Egel, Eekhoorn (Valkenburg) en Dikkertje Dap (Venlo). De vaardigheden die hij/zij leert zijn relevant in het dagelijkse leven en bevorderen de motoriek, communicatie, spel, denkontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich vertrouwd en veilig voelt bij ons, hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Door de juiste balans tussen veiligheid, spel en therapie creëren we de ruimte voor een optimale ontwikkeling.

Ons zorgteam

Ons team bestaat uit een revalidatiearts, de therapeutische peuterleidsters (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken), psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en een diëtiste. Onderling vindt voortdurend afstemming plaats en wordt er intensief samengewerkt om uw zoon of dochter op de beste manier te stimuleren. Zo zijn de therapeuten minstens één maal per week een hele ochtend in de peutergroep aanwezig om kennis uit te wisselen en over te dragen.

Samen sterk

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). Samen kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind. Zo organiseren wij met regelmaat ouder-kind ochtenden met een bepaald thema zoals communicatie of ergotherapie. Op een laagdrempelige manier leert u spelenderwijs uw zoon of dochter te stimuleren. De oefeningen kunnen ook thuis worden voortgezet. Een ander mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid is de pedagogische wegwijzer, een product ontstaan in samenwerking met ouders en het team Vroegrevalidatie (zie brochures rechts op deze pagina). Wij noemen ze de “5 steuntjes in de rug” die ondersteuning kunnen bieden bij de opvoeding van het jonge kind met een primair lichamelijke beperking.

Locaties

Onze therapeutische peutergroepen zijn gevestigd op het terrein van Adelante Kind & Jeugd in Valkenburg a/d Geul en bij de aan Adelante verbonden mytylschool Ulingshof in Venlo.