Menu

Pedagogische zorgverlening

Bij Contigo wordt aan kinderen extra pedagogische zorg geboden. De kinderen worden cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden aangeleerd. Hierbij worden de krachten en mogelijkheden van het kind als uitgangspunt genomen. Er wordt gestreefd naar het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie binnen de maatschappij.

Inhoud van deze pagina

Spraak- en taalontwikkeling

Om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren, wordt bij Contigo gebruik gemaakt van pictogrammen en ondersteunende kindergebaren.

Pictogrammen worden gebruikt om door middel van het visueel te maken, structuur te bieden, zodat de dag meer voorspelbaar wordt. Daarnaast kunnen kinderen die moeilijk kunnen praten, de pictogrammen gebruiken om aan te wijzen wat ze willen of om keuzes te maken.

Tijdens het praten en zingen worden de woorden ondersteund met kindergebaren van het Nederlands gebarencentrum. Spelenderwijs leren kinderen hierdoor gebaren waardoor ze al kunnen communiceren nog voordat ze verstaanbaar kunnen praten.

Uk en puk

Binnen Contigo wordt gewerkt volgens het voor- en vroegschoolse educatie programma Uk & Puk.

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!