Menu

Wet- en regelgeving over zorg tijdens onderwijstijd

Voor de toelating tot onze school geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband in de regio waar het kind/jongere woont, dient te worden afgegeven. Voor het bijbehorende zorgpakket geldt dat hiervoor een financiering aangevraagd moet worden bij de gemeente, het CIZ of de zorgverzekeraar. Dit geïntegreerd aanbod wordt ook wel een “Onderwijs- en zorgarrangement” genoemd.

Inhoud van deze pagina

Welke zorg wordt geboden tijdens onderwijstijd?

Het gaat om zorg die gekoppeld is aan de beperking en die de leerling ook buiten de schoolmuren nodig zou hebben. Bijvoorbeeld:

 • Begeleiding (hulp bij het uitvoeren van taken, overnemen van activiteiten, ADLmaterialen hanteren, hulp bij sociale contacten, begeleiding bij pauzetijd etc.);
 • Persoonlijke verzorging (hulp bij eten en drinken, toiletgang, stomaverzorging, medicatie toedienen, transfers etc.);
 • Verpleging (medicatie toedienen via injectie, wondverzorging, diabetes controle, katheteriseren etc.).

Werkwijze

Tijdens de aanvraagprocedure voor de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zal de Zorg op school besproken worden met ouders en overige betrokkenen tijdens het “Ronde Tafeloverleg” (RTO). De aanvragende school of voorschoolse voorziening maakt een schatting van de zorgbehoeften en neemt deze op in de TLV-aanvraag.

In het daaropvolgende “Multidisciplinair Overleg” (MDO) zullen de zorgbehoeften expliciet worden besproken met ouders. Bij dit overleg is de gemeente waarin de leerling woonachtig is, de trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband en de eventuele huidige school aanwezig. Namens Adelante zal een medewerker van Team Aanmelding en Herbeoordeling en een Zorgbemiddelaar aansluiten.

Ouders dienen vervolgens voor hun kind een “zorgindicatie” aan te vragen bij de indicerende instantie. Dit kan zijn:

 • Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ);
 • De kinderverpleegkundige voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet;
 • Het toegangsteam van de gemeente, voor zorg vanuit de Jeugdwet.

De ouder(s) zijn verantwoordelijk voor deze aanvraag. Echter, de zorgbemiddelaars van Adelante helpen ouders bij het benodigd papierwerk. School en ouders bekijken vervolgens samen hoe de zorg vorm gegeven kan worden en op welke wijze de zorgindicatie wordt ingezet. Alle afspraken worden vastgelegd in een “zorgovereenkomst” (contract) tussen ouders en Adelante. De geleverde zorg en de evaluatie van het verloop wordt vastgelegd in het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) dat door school wordt opgesteld.

Als ouders een PGB hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor het zorgplan en de betaling van de facturen. Alleen als ouders tekenen voor akkoord, kan het OPP met de gemeente gecommuniceerd worden.

Wat staat er in de “zorgovereenkomst”:

 • Welke producten u afneemt;
 • De bekostiging;
 • Uw rechten en plichten;
 • Onze rechten en plichten;
 • Informatie over opzegging en beëindiging;
 • Zorgarrangement, met hierin het dagprogramma en het aantal gemiddelde minuten zorg per week.

Wat staat er o.a. in het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP):

 • Schoolgegevens;
 • De onderwijsbehoefte van uw kind;
 • Didactische gegevens;
 • De zorgbehoefte van uw kind;
 • De onderwijs- en zorgdoelen voor de komende periode.

Uitgangspunten

 • Adelante is gecertificeerd voor het leveren van deze zorg en de medewerkers beschikken over relevante kwalificaties, bevoegd- en bekwaamheden.
 • Er wordt uitgegaan van een gemiddelde zorgbehoefte van een leerling en deze wordt gedeclareerd.
 • Extra financiering vindt plaats op individuele basis.
 • Bij afwezigheid van de leerling wordt er geen zorg gedeclareerd.

Ouders kunnen kiezen voor een financiering in “Zorg In Natura” (ZIN) of een PersoonsgebondenBudget (PGB).

NB veel gemeenten geven geen PGB af omdat Adelante een gecontracteerd aanbieder is.

ZIN

 • Bij “Zorg in Natura” zal Adelante rechtstreeks declareren bij de betalende instantie.

PGB

 • Bij een PGB zijn ouders volledig zelf verantwoordelijk voor het regelen van de financiering. Adelante ondersteunt alleen bij het aanvragen van de indicatie.
 • Voor PGB gelden vaste tarieven. Deze kunnen jaarlijks gewijzigd worden. Deze tarieven zijn op te vragen bij de zorgbemiddelaar.
 • Indien de financierder een lager tarief hanteert dan het door Adelante vastgestelde tarief, heeft de ouder de volgende keuzemogelijkheden:
 • Het verschil kan door ouders zelf bijbetaald worden;
 • De indicatie kan omgezet worden in ZIN.

Cliënt ondersteuning en bezwaren

Vanuit Adelante:

 • Onze zorgbemiddelaars, Tessa Wetzels en Marlies Gardeniers, ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Zij zijn bereikbaar via het Service Bureau Kinderen: 045-5282681 of zorgbemiddelaar@adelante-zorggroep.nl

Er zijn meerdere partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. U kunt zich zelf wenden tot een van deze instanties:

 • MEE Zuid-Limburg (voor iedereen). Telefoon: 088-010 2222;
 • Zorgbelang Limburg (voor cliënten met WLZ-indicatie);
 • Onderwijsconsulent: info@onderwijsconsulenten.nl;
 • Het juiste loket: meldpunt@juisteloket.nl (voor mensen die zich ‘van het kastje naar de muur gestuurd’ voelen, niet weten bij welk zorgloket ze moeten zijn.).

Bezwaren kunnen worden geuit bij de volgende instanties:

Meer informatie

Meer informatie is terug te vinden in de volgende documenten of op de volgende websites:

 • Handreiking onderwijs en zorg (Ministerie OC&W);
 • Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl;
 • Onderwijs-zorgarrangementen (Nederlands Jeugd Instituut);
 • Reactie standpuntbepaling Inspectie voor het Onderwijs.