Menu

Medische zorg en revalidatie op school

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, revalideren ook bij Adelante. Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en het revalidatiecentrum zo dicht bij elkaar liggen, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Inhoud van deze pagina

Onderwijsondersteunende therapie

Als het nodig is komen behandelaars, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist kijken of een leerling specifieke aanpassingen nodig heeft op school. Zo kunnen de functiebelemmeringen die de kinderen ondervinden bij het volgen van het onderwijs geminimaliseerd worden. Ook geven de verschillende therapeuten advies aan het klassenteam over de begeleiding van o.a. de (senso-)motorische ontwikkeling, taal-/leesontwikkeling, communicatieve ontwikkeling en bij eet- en drinkproblemen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een individuele behandeling van de leerling. De inbreng van de paramedici helpt om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om onderwijsdoelen voor het groepsplan en het OPP te realiseren.

Medicijngebruik

Als ouder/verzorger bent u de opdrachtgever aan Adelante om medicatie te verstrekken aan uw kind. U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie én manier van aanleveren van de medicatie die uw kind nodig heeft. Het in te vullen formulier als er medicatie verstrekt moet worden tijdens schooltijden kunt u hier vinden. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt u zich wenden tot de dagverpleging via 045-5282670 of via dagverpleging@adelante-zorggroep.nl

Rusten

Voor sommige kinderen kan een dag school gecombineerd met revalidatie behandelingen zo vermoeiend zijn dat rusten onder schooltijd noodzakelijk is. Zowel bij de peutergroepen als op de school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten rusten. De noodzaak van rusten gedurende de dag kunt u bespreken met de revalidatiearts van uw kind.

Infectieziekten

Bij infectieziekten hanteert Adelante de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn terug te vinden in de publicatie ‘Gezondheidsrisico’s in basisschool en buitenschoolse opvang’ van het RIVM.