Menu

Leerlingenzorg

Bij Adelante wordt uw kind begeleid door specialisten: groepsleerkrachten, onderwijsassistentes, vakdocenten, specialisten ondersteuningsteam alsook (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten en indien nodig ook de revalidatiearts werken intensief samen, om met succes uw kind binnen het onderwijs te begeleiden.

Inhoud van deze pagina

Commissie van Begeleiding (CvB)

Alle leerwegen op Adelante worden begeleid door een ‘commissie van begeleiding’. Deze commissie is verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van de leerlingen. Ook begeleidt de commissie het onderwijsproces van uw kind. De commissie van begeleiding bestaat voor alle leerwegen uit:

 • de clustermanager
 • een schoolpedagoog
 • een revalidatiearts
 • een maatschappelijk werkende
 • een psycholoog
 • de casemanager

De Commissie van Begeleiding vergadert één keer per twee weken. Ze is betrokken bij leerlingenbesprekingen, geeft adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling op zijn/haar plaats is op onze school. Indien nodig worden bij dit onderzoek groepsleerkrachten, onderwijsassistenten en/of andere paramedici betrokken.

 

Het klassenteam

Het onderwijs op Adelante wordt verzorgd door een leerkracht of vakdocent. De ondersteunende activiteiten worden verzorgd door onderwijsassistenten. Deze assistenten zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke en eventueel medische zorg voor de leerling. Ook bieden zij ondersteuning bij het onderwijs. Daarnaast werken bij Adelante verpleegkundigen, die voor de dagelijkse verpleegkundige handelingen zorgen. Elke groep heeft:

 • een vaste leerkracht (1 fulltimer of 2 parttimers) (m.u.v. leerweg VSO-VMBO)
 • een onderwijsassistent (1 fulltimer of 2 parttimers - het kan ook voorkomen dat onderwijsassistenten hun werkzaamheden verdelen over meerdere groepen)

Aan elke groep van de leerweg VSO-VMBO wordt een mentor toegewezen. De mentor heeft een spilfunctie op school bij de individuele begeleiding van de leerlingen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de ouders is de mentor eerste aanspreekpunt. Bij vragen of opmerkingen kunt u hem of haar mailen of bellen. Alle begeleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling binnen de verschillende onderwijsfasen.

De leerkracht/mentor:

 • is verantwoordelijk voor het klassenmanagement;
 • bewaakt en begeleidt het onderwijsleerproces van ieder kind afzonderlijk en het groepsproces;
 • stelt in samenwerking met o.a. de schoolpedagoog het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) op;
 • wijst de leerlingen toe aan de arrangementen voor taal, rekenen en sociaal emotioneel leren (dit geldt alleen voor het SO en VSO-praktijk.
 • werkt nauw samen met de andere disciplines, zoals de psycholoog, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, vakleerkrachten drama, muziek en bewegingsonderwijs en schoolpedagoog.

De onderwijsassistent:

 • is verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning tijdens lestaken;
 • overlegt dagelijks met de leerkracht over de pedagogische en didactische benadering of aanpak van de leerlingen;
 • ondersteunt de leerlingen in hun optimale groei naar zelfstandigheid;
 • is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en communiceert hierover met de ouders;
 • is verantwoordelijk voor het verstrekken van medicatie;
 • begeleidt leerlingen tijdens trainingsmomenten en interne/externe stages.

Alle informatie over de groep en de medische gegevens van de leerlingen worden vastgelegd in een ‘klassenklapper’. In deze klapper bevindt zich een compleet overzicht van de afspraken, de lesprogramma’s en de gewenste ondersteuning per leerling. De informatie kan worden ingezien door het klassenteam en door eventuele vervanging. Voor het vmbo is deze info digitaal.

De kind/jongerenbespreking

Bij Adelante speciaal onderwijs organiseren we minstens een keer per jaar (en soms 2 keer per jaar) een kindbespreking voor leerlingen met een revalidatieindicatie. Deze bespreking wordt geleid door de revalidatiearts. Ouders, betrokken therapeuten en het klassenteam sluiten aan bij deze bespreking. Bij het voortgezet onderwijs noemen we deze bespreking de ‘jongerenbespreking’; vanaf 12 jaar mag de leerling hier zelf bij aanwezig zijn. In de kind/jongerenbespreking wordt informatie uitgewisseld tussen school, revalidatie en ouders en jongere. De behandelingen worden geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Het verslag van deze bespreking wordt vastgelegd in het Revalidatie - Elektronisch Patiënten Dossier (R-EPD). Vanwege de complexiteit van het plannen van deze besprekingen kunnen deze alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verzet.

 

Dossier

Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. Een deel gebeurt digitaal, een deel op papier. De informatie in deze dossiers kan formeel zijn zoals een indicatieaanvraag of overeenkomst maar ook inhoudelijk zoals een evaluatieverslag. Inzage in dossiers kan uitsluitend conform de procedure zoals is vastgesteld onder het inzagerecht. Alle opgeslagen gegevens vallen onder de Privacywetgeving. Dossiers worden bewaard en opgeslagen volgens de wettelijke normen.