Menu

Onze werkwijze

Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en revalidatie. Dat is belangrijk omdat uw kind, met name in de leeftijd tot en met 9 jaar, veel therapie krijgt. Het team rondom uw kind, wordt dan ook gevormd door onderwijs en revalidatie.

Inhoud van deze pagina

Bij het onderwijs bestaat dit uit klassenteams (leerkracht en onderwijsassistente) van de verschillende groepen, vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en teammanager. Bij revalidatie bestaat dit uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines zoals: psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Kindbespreking

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.

Richtlijnen voor plaatsing

Inclusiecriteria:

  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband (SWV) en woonachtig zijn in Limburg of de Euregio.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een primaire fysieke beperking of een meervoudige handicap.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis die niet in hoofdzaak leidt tot fysieke beperkingen, maar wel tot ernstige belemmeringen om aan onderwijs deel te nemen.
  • LBO: Leerlingen met een IQ >70 (regulier ontwikkelingsniveau of moeilijk lerend niveau).
  • LABO: Leerlingen met een IQ < 70 en > 50 (zeer moeilijk lerend niveau, lichte/matige verstandelijke beperking).
  • LABO: Leerlingen die, naast een IQ van < 70 en > 50, een grote mate van ondersteuningsbehoefte hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, werken, sociale relaties e.d.).

Exclusiecriteria:

  • Leerlingen zonder een TLV voor onze mytylschool.
  • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen, waardoor de lichamelijke beperking niet meer primair voorop staat en waardoor de mogelijkheden m.b.t. het volgen van het onderwijs (zeer) ernstig verstoord zijn. Het gaat hierbij om ‘zeer moeilijk opvoedbare leerlingen’.
  • Leerlingen met een IQ < 50 (ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen).

Tussentijdse in- of uitstroom

Hoewel de leerwegen onderwijs aanbieden als volledige trajecten, is tussentijdse in- en uitstroom van (nieuwe) leerlingen altijd mogelijk. Nieuwe leerlingen worden bij de start op Adelante in de Educare4u-groep geplaatst, waarin zij geobserveerd en in kaart gebracht worden en waar de best passende leerweg gekozen wordt, zodat zij de juiste aansluiting vinden bij het lopende onderwijstraject.