Menu

Leerweg Basisonderwijs

Leerlingen van 6 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau volgen lessen in de LBO (groepen 3 t/m 8). In deze leerweg staat de individuele ontwikkeling, het bevorderen van de verstandelijke ontwikkeling, de schoolprestaties en de redzaamheid van uw kind centraal. Daarbij is er veel aandacht voor de wijze waarop uw kind met de leertaak omgaat (leren studeren).

Inhoud van deze pagina

Adelante maakt gebruik van methodes die op de basisschool gangbaar zijn en methodes voor speciaal onderwijs. Onderwijs en revalidatie worden intensief op elkaar afgestemd zodat uw kind een totaalprogramma krijgt aangeboden waarin de hulpvragen geïntegreerd worden benaderd. De inzet van LBO is diplomagericht vervolgonderwijs.

Kleine groepen

LBO-groepen bestaan in principe uit maximaal veertien kinderen. Bij de samenstelling van een groep wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw kind, de mate van ontwikkeling, de aard van de handicap, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. Van LBO-leerlingen wordt verwacht dat ze, op 12 jarige leeftijd, gemiddeld minimaal de reguliere lesstof van groep 6 afronden en beheersen. Het streven is echter om zo ver mogelijk in de basisschoolleerstof te vorderen om zodoende de aansluiting met het diplomagerichte vervolgonderwijs (zowel intern als extern) zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Onderwijsinhoud

Binnen Leerweg Basisonderwijs ligt het accent op het behalen van een zo groot mogelijk leerrendement. De onderwijsinhoud is gebaseerd op de kerndoelen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor een overzicht van de kerndoelen; zie deze link.

Als basis voor de onderwijsinhoud wordt er in de klas grotendeels gewerkt aan de hand van reguliere lesmethodes, waarbij aandacht is voor de 21e Eeuwse vaardigheden. De vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen worden, zoals eerder benoemd, aangeboden op drie niveaus door de verdeling in arrangementen.

Toetsing en rapporten

Het volgen van de vorderingen van de leerlingen vindt plaats door te observeren en het afnemen van toetsen. De leerlingen van LBO ontvangen twee keer per schooljaar een rapport: voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
Lees meer over toetsing en rapporten in onze schoolgids.

Uitstroom

Om de door- en/of uitstroommogelijkheden van de leerlingen te bepalen, wordt in de hoogste LBO-groep o.a. de drempeltoets afgenomen. Zodoende wordt een totaalbeeld gevormd van hun schoolvorderingen, motivatie, zelfvertrouwen en intelligentie. De resultaten worden door de psycholoog/schoolpedagoog en de betreffende leerkracht met de ouders en de leerling besproken.

Voor aansluiting met VMBO-BB/BK zoals deze binnen het VSO van Adelante aangeboden wordt, dienen de leerlingen minimaal het niveau van groep 6 (regulier onderwijs) te beheersen. Leerlingen die gemiddeld minimaal een niveau van groep 7 (regulier onderwijs) beheersen, komen in aanmerking voor het volgen van VMBO TL of hoger.