Menu

LABO Pre Arbeid groepen

Leerlingen die op 9 jarige leeftijd functioneren op een niveau tussen midden groep 3 en eind groep 4, worden geplaatst binnen de Pre Arbeid-groepen. Deze leerlingen hebben voldoende capaciteiten en mogelijkheden om later een bepaalde vorm van arbeid uit te kunnen voeren, maar halen het tempo en niveau niet dat nodig is voor het volgen van Leerweg Basisonderwijs.

Inhoud van deze pagina

Aangepast leertempo

Binnen de Pre Arbeid-groepen is sprake van een aangepast leertempo (half jaar lesstof in 1 schooljaar), aansluitend bij het niveau en de mogelijkheden van uw kind. Op aangepast tempo wordt het reguliere lesprogramma zoveel mogelijk gevolgd, maar in vergelijking met LBO is het onderwijsprogramma meer praktisch gericht. Binnen het totaal van activiteiten wordt gestreefd naar regelmaat en structuur. Om de sociale (zelf)redzaamheid te optimaliseren speelt de mondelinge taalvaardigheid een belangrijke rol.

Pre Arbeid-groepen bestaan in principe uit maximaal twaalf kinderen. Bij de samenstelling van een groep wordt rekening gehouden met de leeftijd van een kind, de mate van ontwikkeling, de aard van de handicap, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. Van Pre Arbeid leerlingen wordt verwacht dat ze, op 12 jarige leeftijd, minimaal de reguliere lesstof van midden groep 4 afronden en beheersen. Het streven is echter om zo ver mogelijk in de basisschoolleerstof te vorderen om zodoende de aansluiting met het vervolgonderwijs (zowel intern als extern) zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. In deze leerweg wordt in beginsel niet diplomagericht gewerkt.

Onderwijsaanbod

Binnen de Pre Arbeid-groepen ligt het accent op het bevorderen van de praktische redzaamheid als voorbereiding op VSO Praktijk of een externe vergelijkbare praktijkopleiding. Aan de hand van praktische trainingen, (werknemers)vaardigheden geoefend die nodig zijn om de aansluiting met de VSO-Praktijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In de klas wordt voornamelijk gewerkt met lesmethodes en lesmaterialen waarbij aandacht is voor de 21e Eeuwse vaardigheden.

Toetsing en rapporten

Het volgen van de vorderingen van de leerlingen vindt plaats door te observeren en het afnemen van toetsen. Net als bij LBO wordt er in de Pre Arbeid-groepen gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen voor speciaal onderwijs). De leerlingen van Pre Arbeid ontvangen twee keer per schooljaar een rapport Lees meer over toetsing en rapporten in onze schoolgids.

Uitstroom

De Pre Arbeid-groepen werken toe naar het beginniveau van VSO Praktijk van Adelante of een vergelijkbare externe school die praktijkonderwijs aanbiedt. Binnen VSO-Praktijk is er sprake van twee niveaus: uitstroom Arbeid en uitstroom Arbeidsmatige Dagbesteding. Pre Arbeid leerlingen die op 12 jarige leeftijd minimaal een gemiddeld niveau beheersen van midden groep 5 / eind groep 5 van het reguliere onderwijs, kunnen doorstromen naar Arbeid binnen VSO-Praktijk. Leerlingen die functioneren op een gemiddeld niveau tussen midden groep 4 en midden groep 5, stromen door naar Arbeidsmatige Dagbesteding. Om de niveaus van de leerlingen te bepalen wordt er o.a. gebruik gemaakt van observaties, toetsresultaten van methode-gebonden toetsen en Cito-resultaten, waardoor zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele niveau in kaart gebracht wordt.