Menu

Arrangementen

Adelante Onderwijs streeft ernaar om de leerlingen een doorlopende leerlijn aan te bieden. In de schoolstandaard zijn alle doorlopende leerroutes opgenomen die leerlingen op Adelante kunnen volgen. Middels het werken met arrangementen wordt er inhoud gegeven aan deze doorlopende leerlijn. In een arrangement is het leerstofaanbod voor een half jaar beschreven.

Inhoud van deze pagina

De doelen binnen een arrangement zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde leerlijnen van CED.

Per leerweg biedt het SO binnen de leergebieden “taal”, “rekenen”, “leren leren” en “sociaal-emotioneel” drie arrangementen aan. Binnen deze arrangementen wordt er op 3 niveaus aan alle kerndoe­len gewerkt.

 

Basisarrangement

Het basisarrangement werkt gericht toe naar een uitstroombestemming: de in­stroomeisen van de vervolgplek, zijn in feite de uitstroomeisen van dit arrangement, zodat de leerling beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen stromen naar het voorspelde uitstroomperspectief. Middels het werken volgens de arrangementen is de leerstof in gelijke delen  verdeeld over de verschillende leerjaren. Alle leerlingen binnen de groep krijgen instructie op basisniveau. Vanuit dit basisarrangement wordt er binnen de groep gedifferentieerd op de volgende niveaus:

  • Verdiept arrangement

Leerlingen die meer uitdaging aan kunnen binnen één of meerdere vakgebieden, volgen het verdiept arrangement. Het doel van dit arrangement is dat leerlingen een zo hoog mogelijk niveau behalen op deze leergebieden.

  • Intensief arrangement

Het intensieve arrangement is voor leerlingen die de doelen van het basisarrange­ment op één of meerdere vakgebieden behalen. Leerlingen binnen dit arrangement krijgen verlengde instructie en er worden keuzes gemaakt in de lesstof. Wanneer een leerling op alle leergebieden differentiatie nodig heeft, dient onderzocht te worden of het uitstroomperspectief behaald kan worden of dat een route via een andere leerweg meer perspectief biedt. Dit besluit nemen we op de ijkmoment genoemd bij de beschrijving van de schoolstandaard.