Menu

Speciaal Onderwijs

In het Speciaal Onderwijs van de Adelante mytylschool bieden wij basisonderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. In de kleutergroepen hebben de kinderen een verschillend niveau. Daarna wordt de keuze voor leerweg basisonderwijs (LBO) of leerweg aangepast basisonderwijs (LABO) gemaakt. 

Inhoud van deze pagina

In beide leerwegen wordt toegewerkt naar een ander uitstroomperspectief. In de LBO wordt toegewerkt richting uitstroom in diplomagericht vervolgonderwijs, terwijl in de LABO wordt gewerkt aan uitstroom naar niet-diplomagericht praktijkonderwijs richting arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of dagbesteding.

Schoolstandaard

We hebben een schoolstandaard ontwikkeld voor Adelante Onderwijs. Uitgangspunt hierin is dat wij de leerlingen niet meer volgen in hun ontwikkeling, maar doelgericht plannen hoe leerlingen doelen gaan behalen passend bij een uitstroombestemming.
Lees meer...

Arrangementen

Adelante onderwijs streeft ernaar om de leerlingen een doorlopende leerlijn aan te bieden. In de schoolstandaard zijn alle doorlopende leerroutes opgenomen die leerlingen op Adelante kunnen volgen.

Middels het werken met arrangementen wordt er inhoud gegeven aan deze doorlopende leerlijn. In een arrangement is het leerstofaanbod voor een half jaar beschreven.
Lees meer...

Werkwijze

Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en revalidatie. Dat is belangrijk omdat een kind, met name in de leeftijd tot en met 9 jaar, veel therapie krijgt. Het team rondom een kind, wordt gevormd door onderwijs en revalidatie.
Lees meer...

Richtlijnen voor plaatsing

Inclusiecriteria

  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband (SWV) en woonachtig zijn in Limburg of de Euregio.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een primaire fysieke beperking of een meervoudige handicap.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis die niet in hoofdzaak leidt tot fysieke beperkingen, maar wel tot ernstige belemmeringen om aan onderwijs deel te nemen.
  • LBO: Leerlingen met een IQ >70 (regulier ontwikkelingsniveau of moeilijk lerend niveau).
  • LABO: Leerlingen met een IQ < 70 en > 50 (zeer moeilijk lerend niveau, lichte/ matige verstandelijke beperking).
  • LABO: Leerlingen die, naast een IQ van < 70 en > 50, een grote mate van ondersteunings-behoefte hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, werken, sociale relaties e.d.).

Exclusiecriteria

  • Leerlingen zonder een TLV voor onze mytylschool.
  • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen, waardoor de lichamelijke beperking niet meer primair voorop staat en waardoor de mogelijkheden m.b.t. het volgen van het onderwijs (zeer) ernstig verstoord zijn. Het gaat hierbij om ‘zeer moeilijk opvoedbare leerlingen’.
  • Leerlingen met een IQ < 50 (ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen).

Tussentijdse in- of uitstroom

Hoewel de leerwegen onderwijs aanbieden als volledige trajecten, is tussentijdse
in- en uitstroom van (nieuwe) leerlingen altijd mogelijk. Nieuwe leerlingen worden bij de start op Adelante in de Educare4u-groep geplaatst, waarin zij geobserveerd en in kaart gebracht worden en waar de best passende leerweg gekozen wordt, zodat zij de juiste aansluiting vinden bij het lopende onderwijstraject.