Menu

Ondersteuning in het regulier onderwijs

Adelante ZO dichtbij biedt begeleiding aan leerlingen en leerkrachten vanuit de richtlijnen passend onderwijs. We zijn gespecialiseerd in leerlingen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, ernstige ziekte of onverklaarbare lichamelijk klachten. Daarnaast hebben we ook expertise op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen zonder duidelijke oorzaak.

Inhoud van deze pagina

Onze doelstelling is om het kind te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. En dat doen we samen. Dichtbij huis.

Ons uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Inzet van expertise

We bekijken eerst zorgvuldig wat de leerling nodig heeft. Dit doen we samen met ouders, school en andere betrokken professionals. De mogelijkheden van de leerling staan hierbij voorop, waarbij we breed naar ontwikkelingskansen en talenten kijken. Daarna geven we advies en wordt indien nodig begeleiding ingezet, voor zowel leerling als leerkracht. We zetten alle benodigde expertise in voor het best mogelijke resultaat. 

Zorg en Onderwijs verbonden

ZO dichtbij verbindt onderwijs en zorg, dichtbij thuis. Dit doen we samen met andere professionals uit de medische en paramedische wereld. Ook dragen we onze expertise over aan de school voor blijvende ontwikkeling.

We vinden het erg belangrijk dat de kinderen deelnemen aan de maatschappij en stimuleren de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het welbevinden. ZO dichtbij streeft ernaar dat leerlingen in het regulier onderwijs blijven. Indien nodig, adviseren we ook speciaal onderwijs.

Regionale zorgteams

Onze zorg en begeleiding bieden wij aan in regionale zorgteams, elk verbonden aan een van de volgende ziekenhuizen: Sittard-Geleen,  Heerlen,  Maastricht,  Roermond. Afhankelijk van de locatie, wordt er een team gevormd rondom de leerling en de school. Per regio werkt het team van Adelante samen met verschillende ketenpartners.

In een regioteam participeren:

 • een kinderrevalidatiearts, werkzaam in het ziekenhuis in de betreffende regio
 • een begeleider van ZO dichtbij, werkzaam op de school van het kind met een hulpvraag, tevens coördinator
 • een 1e lijns therapeut (fysiotherapie- logopedie – ergotherapie)
 • afhankelijk van de zorgvraag: een zorg assistent
 • afhankelijk van de zorgvraag: een audioloog

De regionale zorgteams zorgen ervoor dat het kind de benodigde specialistische ondersteuning dichtbij huis krijgt, zonder hinder te hoeven ondervinden in het volgen van onderwijs.

Ondersteuning aan de school

De leerkrachten en scholen worden door de ondersteuning van Adelante ZO dichtbij in staat gesteld een leerling, die belemmeringen ondervindt bij het volgen van onderwijs, te begeleiden d.m.v. het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden. Hieronder vind u een kort overzicht van de ondersteuning die wij bieden aan scholen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO in de rechterkolom op deze pagina.

 • voorlichting geven over de diagnose van het kind (bijvoorbeeld DCD, spierziekte, reuma, niet-aangeboren hersenletsel, spasticiteit) en welke aanpassing of gevolgen heeft dit voor het schoolprogramma
 • procesbegeleiding: inventarisatie en verhelderen van de hulpvragen, uitzetten van een begeleidingstraject of onderwijstraject
 • deskundigheidsbevordering leerkrachten/docenten in de vorm van coaching, training of workshop
 • advies over fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • advies over schrijfmaterialen, methodieken en nieuwe inzichten op schrijfgebied
 • ondersteuning bij het geven van onderwijs op maat bij langdurig zieke kinderen

Ondersteuning aan de leerling

De leerling wordt ontzorgd doordat hij weet waar hij aan toe is. Er is duidelijkheid over zijn behandeling en de afspraken hieromheen. Tijdens de lessen weet zowel de leerling als de leerkracht (alsmede een hele klas) wat en waarom ondersteuning plaatsvindt, wat zorgt voor (emotionele) stabiliteit voor en ontlasting van de leerling en leerkracht.

Ook wanneer de leerling begeleiding kan gebruiken op emotioneel, communicatief en/of sociaal vlak kunnen onze begeleiders hierin ondersteunen. Hieronder vind u een kort overzicht van de ondersteuning die wij bieden aan leerlingen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO in de rechterkolom op deze pagina.

 • ontwikkelen goede schrijfvaardigheid onder andere de kleurles
 • stimuleren zelfvertrouwen in de vorm van creatieve therapie drama
 • kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • executieve vaardigheden: aanleren werk- en taakhouding, plannen en organiseren.
 • advies overgang Primair Onderwijs (PO) naar Voorgezet Onderwijs (VO)
 • thuisonderwijs bij langdurig zieken kinderen

Ondersteuning aan de ouders

Voor ouders verloopt de communicatie rondom de ondersteuning van hun kind op een efficiënte en eenvoudige wijze. In nauw overleg tussen de ouders, het kind, de school en de specialisten vindt gezamenlijke afstemming over de behandeling plaats. Alle betrokkenen bespreken regelmatig gezamenlijk de voortgang.